Thông báo Tuân thủ U.S.C. Mục 2257

xHamster ("Trang web") là nền tảng chia sẻ video và nội dung được tải lên bởi những người dùng đã hoàn tất quy trình xác minh nội bộ của chúng tôi cũng như đã xác minh tuổi và danh tính của họ ("Thành viên đã được xác minh"). Nhà điều hành xHamster không tham gia sản xuất nội dung và không sản xuất nội dung và do đó, tất cả nội dung có sẵn trên Trang web đều là nội dung do người dùng sáng tạo nên, có nghĩa là nội dung đó được người dùng sáng tạo, sảng xuất và tải lên độc quyền.

Nhà điều hành Trang web này không phải là nhà sản xuất, như được định nghĩa trong 18 U.S.C. §2257, của bất kỳ nội dung nào có trên Trang web.

Nhà điều hành Trang web tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt đối với nội dung được tải lên:
  1. Thành viên đã được xác minh phải trên mười tám (18) tuổi (hoặc độ tuổi trưởng thành trong khu vực pháp lý của họ).
  2. Trước khi tải lên bất kỳ phần nội dung nào, Thành viên đã được xác minh phải cung cấp cho nhà điều hành Trang web giấy tờ tùy thân của tất cả những người tham gia nội dung, chứng minh rằng những người tham gia trên mười tám (18) tuổi (hoặc tuổi trưởng thành trong phạm vi pháp lý của họ) và họ đã đồng ý tham gia sản xuất nội dung và phân phối nội dung đó trên Trang web này.
  3. Với tư cách là Nhà sản xuất nội dung, Thành viên đã được xác minh chứng nhận với Trang web rằng họ tuân thủ các Yêu cầu lưu giữ hồ sơ theo 18 U.S.C. §2257 về nội dung và đồng ý cung cấp tài liệu liên quan theo yêu cầu.
  4. Tất cả nội dung được tải lên trên Trang web không vi phạm Điều khoản & Điều kiện của Trang web hoặc bất kỳ chính sách nào khác của Trang web.

Để được hỗ trợ thêm và/hoặc biết thông tin liên quan đến trang này, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của chúng tôi.